Záruční podmínky

 

1. ZÁRUKA NA VÝROBKY

Na každý výrobek zhotovený nebo prodávaný společností MIKROTECHNA PRAHA a.s. (dále jen MKT) je poskytována záruka. Výrobek musí být užíván běžným způsobem v souladu s instrukcemi MKT. Výrobek po dobu záruční doby bude prost jakýchkoli vad, bude-li užíván stanoveným způsobem. Záruka je poskytována za podmínek dle bodu 3.

Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí výrobku.

 

2. ZÁRUKA NA SLUŽBY

Každý výrobek opravený nebo renovovaný firmou MKT bude prost vad majících svou příčinu v opravě, renovaci či jiné službě poskytované společností MKT, bude-li užíván stanoveným způsobem. Záruka je poskytována za podmínek dle bodu 3.

Záruční doba činí 6 měsíců na opravy, renovace či jiné služby nebo výměny.

 

3. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

V případě vad výrobků či vad prací provedených na výrobku, za které nese odpovědnost MKT, je kupující respektive objednatel oprávněn na společnosti MKT požadovat opravu či výměnu výrobku v závislosti na tom, který z těchto způsobů řešení reklamace bude v daném případě vhodnější. Při volbě způsobu řešení reklamace je kupující respektive objednatel povinen respektovat názor společnosti MKT. V případě oprávněné reklamace je MKT povinna odstranit vady ve lhůtě 30 dnů ode dne uznání reklamace nejpozději však do 40 dnů ode dne přijetí reklamace. Nebude-li reklamace v této lhůtě vyřízena a nedojde-li do 5 dnů po uplynutí této lhůty k dohodě mezi MKT a kupujícím respektive objednatelem, je ten oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody v rozsahu dle těchto podmínek. Zjevné vady v množství výrobků předávaných osobně je kupující či objednavatel povinen vytknout při jejich převzetí, u výrobků zasílaných nejpozději do 1 týdne od dodání. Na pozdější reklamace u takových vad nebude brán zřetel.

Provedením opravy či dodáním nového výrobku či jeho části se původní záruka neprodlužuje.

Bude-li reklamace shledána nedůvodnou a bude-li shledáno, že reklamovaná vada byla způsobena porušením povinností kupujícího respektive objednatele, je ten povinen nahradit společnosti MKT účelně vynaložené náklady na zjištění příčin takové vady.

Kupující respektive objednatel je při reklamaci povinen:

a) Informovat o datu montáže (osazení) výrobku.
b) Informovat o datu poruchy, počtu provozních hodin a letadlu, na kterém byl použit.
c) Informovat o druhu poruchy.
d) Předat společnosti MKT reklamovaný výrobek či jeho část před uplynutím záruky.
e) Předat výrobek či jeho část bez porušených pečetí, bez úprav či změn.

Cena dopravy, demontáže a instalace není zahrnuta do plnění ze záruky a jde na účet kupujícího respektive objednatele.

Reklamované výrobky musí být společnosti MKT předány v jejím sídle osobně nebo zaslány tak, aby byly chráněny před poškozením.

Záruka se nevztahuje na výrobky nebo jejích části, které nebyly instalovány v souladu s návodem nebo které byly vystaveny špatnému zacházení, znečištění, nedbalosti nebo nehodě a nebo mají-li porušeny pečetě či jiné ochranné znaky sloužící k zabránění neodborným manipulacím.

Kupující respektive objednatel souhlasí s tím, že odpovědnost za škodu způsobenou případnými vadami je omezena cenou zaplacenou společnosti MKT za vadný výrobek, jeho část nebo službu.

 

ZOBRAZIT VE FORMÁTU PDF

Úvod | Nahoru | Tisk

© 2024 MIKROTECHNA PRAHA a.s. All rights reserved.

Najdete nás na palubácha v průmyslovém areálu BUSINESS CENTRUM MIKROTECHNA

Let L 410 NG
Let L 410 UVP E20
Evektor EV-55 Outback
Aero L-39 NG
Aero L-39 Albatros
Aero L-159 ALCA
Zlin Z 143 / 243
Grob G 120TP
Extra EA-200
PZL-130 Orlik
PZL W-3A Sokół
PZL SW-4 Puszczyk