Obchodní podmínky

 

1. MIKROTECHNA PRAHA a.s. (dále jen MKT) dodává své výrobky a jiné zboží (dále jen zboží) na základě písemných kupních smluv uzavřených s kupujícím. Jde-li o dodávky jednotlivých kusů nebo menšího množství zboží, nahrazuje kupní smlouvu písemná objednávka potvrzená ze strany MKT. Při osobním odběru zboží a placení ihned může být uzavřena ústní kupní smlouva, potvrzením o uzavření smlouvy je dodací list a pokladní doklad. Vyrábí-li MKT zboží na zakázku, dodává takové zboží na základě písemné smlouvy o dílo uzavřené s objednatelem. Užívají-li tyto podmínky termín odběratel, rozumí se tím buď kupující nebo objednatel v závislosti na povaze smluvního vztahu uzavíraného se společností MKT.

2. V písemné kupní smlouvě či smlouvě o dílo mohou být dohodnuty dodávky zboží a platby odchylně od těchto podmínek.

3. Povinnost dodat zboží je splněna jeho převzetím v sídle MKT. Dodáním zboží přechází na odběratele nebezpečí škody na zboží.

4. Neodebere-li odběratel zboží v termínu stanoveném smlouvou nebo jinak dohodnutém, je MKT oprávněna účtovat odběrateli skladovací poplatek ve výši 0,3 % z ceny zboží za každý započatý týden prodlení s odebráním.

5. Zboží je dodáváno ve standardní jakosti garantované a stanovené v technické specifikaci (technických podmínkách) výrobku a průvodní dokumentaci. Písemně lze dohodnout dodání výrobků a zboží nižší jakosti nebo zboží použitého. V takovém případě náleží odběrateli sleva dohodnutá ve smlouvě.

6. MKT zároveň se zbožím dodá odběrateli i doklady ke zboží, umožňující odběrateli uplatňovat práva stanovená smlouvou a právními předpisy.

7. MKT je oprávněna vydávat vlastní ceník zboží a služeb a tento ceník aktualizovat. Dojde-li k uzavření smlouvy bez uvedení ceny zboží, platí že zboží je dodáváno v cenách dle ceníku platného v den uzavření smlouvy.

8. MKT může poskytovat množstevní slevy, případně slevy za odběr zboží nad stanovenou hodnotu, a to buď paušálně uvedením v ceníku nebo individuálně dohodnuté v písemné smlouvě.

9. Vlastnické právo ke zboží přejde na odběratele úplným zaplacením kupní ceny. V případě prodeje do zahraničí vlastnické právo ke zboží přejde na odběratele úplným zaplacením kupní ceny a prokazatelným přechodem státní hranice České republiky a to tím, co nastane později.

10. Odběratel je povinen zaplatit za zboží cenu stanovenou v písemné smlouvě nebo na základě smlouvy, není-li takové smlouvy, tak cenu potvrzenou v akceptaci objednávky, není-li těchto listin, tak cenu ústně dohodnutou při osobním odběru zboží. Sjednaná cena neobsahuje daň z přidané hodnoty. Odběratel je povinen zaplatit cenu v hotovosti složením do pokladny při odběru zboží nebo bankovním převodem na účet MKT u Komerční banky a.s., pobočka Praha 1, číslo účtu: 19-5620650277/0100 nebo jiný účet uvedený ve smlouvě nejpozději do tří dnů po obdržení zboží, není-li ve smlouvě uveden jiný termín splatnosti. Stanoví-li smlouva splatnost ceny zboží na základě faktury, je třeba zaplatit cenu zboží na účet a v termínu uvedeném na faktuře, jinak do 10-ti dnů ode dne, kdy faktura došla odběrateli.

11. Není-li dohodnuto jinak, je MKT oprávněna vedle ceny zboží a DPH účtovat rovněž balné a přepravné. Odběratel za zavazuje na své náklady likvidovat odpady z obalů dodávaných spolu s výrobkem v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.

12. Nezaplacení kupní ceny, DPH a náležitostí podle odstavce 12 včas, se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy a zakládá oprávnění MKT odstoupit od smlouvy.

13. V případě prodlení se zaplacením ceny zboží je MKT oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

14. Dostane-li se odběratel do prodlení se splacením ceny zboží v případě, kdy již MKT vyplatil v souvislosti s touto či jinou dodávkou zboží zálohy na cenu zboží, a tyto zálohy nebyly dosud vyúčtovány, je MKT oprávněna započíst zaplacené zálohy na nezaplacenou cenu zboží v pořadí a výši dle svého uvážení, a to i v případě, kdy zaplacená záloha byla odběratelem výslovně určena na odběr jiného zboží. Trvá-li prodlení odběratele po dobu delší než 21 dnů a MKT má v držení věci odběratele, které jí byly předány odběratelem nebo třetí osobou na základě jiného právního vztahu, vzniká MKT k takovým věcem zástavní právo. Pokud po uvedené době prodlení zaplatí odběratel MKT za plnění poskytnuté z jiného právního vztahu je MKT oprávněna užít zaplacenou úhradu na pokrytí jiných splatných pohledávek dle svého uvážení. Stejně tak pokud odběratel sice zaplatí úhradu z jiného právního vztahu MKT před uplynutím uvedené doby prodlení, avšak prodlení stále trvá a MKT má z tohoto jiného právního vztahu plnit až po uplynutí uvedené doby prodlení, je MKT oprávněna pozastavit poskytování takového plnění a zaplacenou úhradu užít na pokrytí jiných splatných pohledávek za odběratelem dle svého uvážení.

15. Tyto dodací a platební podmínky se pokládají za dohodnuté smluvními stranami podpisem kupní smlouvy, jíž jsou nedílnou součástí, potvrzením písemné objednávky, které obsahuje tyto podmínky nebo potvrzením dodacího listu, jehož jsou součástí, při osobním odběru na podkladě ústní smlouvy.

 

ZOBRAZIT VE FORMÁTU PDF

Úvod | Nahoru | Tisk

© 2024 MIKROTECHNA PRAHA a.s. All rights reserved.

Najdete nás na palubácha v průmyslovém areálu BUSINESS CENTRUM MIKROTECHNA

Let L 410 NG
Let L 410 UVP E20
Evektor EV-55 Outback
Aero L-39 NG
Aero L-39 Albatros
Aero L-159 ALCA
Zlin Z 143 / 243
Grob G 120TP
Extra EA-200
PZL-130 Orlik
PZL W-3A Sokół
PZL SW-4 Puszczyk